Tuyển sinh Chương trình chuyển đổi bằng chuyên ngành Y, Điều dưỡng Quốc tế tại CHLB Đức Chọn giáo dục làm cơ sở cốt lõi giúp thế hệ trẻ luôn ý thức, sống có mục tiêu, trưởng thành hơn chính mình ngày hôm qua, phát huy được tiềm  năng của bản thân…
Subscribe to